les annuaires professionnels de
la création et de la communication

bepub

Exponentiel

Expertise comptable

consultez le site internet
Spécialités Partager ce profil
Présentation

Gagnez en sérénité avec Exponentiel le cabinet d'experts comptables et commissaire aux comptes en Hauts-de-France.


Comptabilité et fiscalité :

 • Tenue de comptabilité
 • Etablissement des comptes annuels
 • Etablissement des déclarations fiscales périodiques (TVA, taxe professionnelle ...)
 • Etablissement des déclarations annuelles (liasse fiscale, IRPP, ISF ...)

Social :

 • Edition de bulletins de paie
 • Elaboration des charges sociales
 • Conseil en droit du travail (embauche, licenciement, délégué du personnel ...)
 • Audit social

Gestion :

 • Etablissement de situation périodique
 • Mise en place et suivi de tableaux de bord
 • Etablissement de budget prévisionnel

Dirigeant :

 • Protection sociale du dirigeant
 • Etablissement des déclarations fiscales annuelles (IRPP, ISF ...)
 • Optimisation de la fiscalité personnelle et de la société
 • Conseil en gestion du patrimoine
 • Conseil en défiscalisation
 • Aide à la transmission

Juridique :

 • Secrétariat juridique annuel
 • Création de société (statuts, formalités ...)
 • Rédaction d'actes (contrats ...)

Transmission :

 • Recherche de cible
 • Accompagnement à la reprise / cession
 • Formalités juridiques, comptables, fiscales et afférentes


NOUVEAU SERVICE

Comment s'installer en Pologne !
Exponentiel s'est entouré de tous les partenaires utiles pour votre installation en Pologne
N'hésitez-pas à nous consulter gratuitement !


Jak osiedli? si? we Francji?
Biuro rachunkowe o ludzkim rozmiarze
Biegli rachunkowi, rewizorzy, prawnicy, ksi?gowi i wspó?pracownicy... Nasza firma za?o?ona w 2004 roku liczy obecnie 10 profesjonalistów do Twojej dyspozycji: organizacja o ludzkim rozmiarze, która stawia na relacje i zaufanie, nie rezygnuj?c z rygoru i szybko?ci.

Dla wszystkich rodzajów dzia?alno?ci
Rzemie?lnik, handlowiec, profesjonalista, firma, stowarzyszenie... Bez wzgl?du na Twój sektor dzia?alno?ci, znamy jego specyfik?, podstawowe potrzeby i ograniczenia.


Niezale?nie od rodzaju dzia?alno?ci gospodarczej i formy prawnej (indywidualny przedsi?biorca lub spó?ka), Exponentiel doskonale zna specyfik? Twojego zawodu i pozwala Ci si? uwolni? od zmartwie? zwi?zanych z rachunkowo?ci?, sprawami socjalnymi i podatkowymi. Jeste?my równie? obok Ciebie, aby zabezpieczy? Twoje decyzje w sferze zawodowej i prywatnej, zw?aszcza w zakresie zarz?dzania maj?tkiem.

Jeste? ma?? lub ?redni? firm?, chcesz zoptymalizowa? potencja? Twojego przedsi?biorstwa, innowowa? i wykorzystywa? odpowiednie mo?liwo?ci? Exponentiel stoi obok Ciebie, aby doradzi? i dostarczy? Ci pe?n? widoczno?? na poziomie finansowym. Oczywi?cie, mo?emy równie? dzia?a? jako dodatek do Twojego dzia?u administracyjnego we wszystkich sprawach zwi?zanych z rachunkowo?ci? i sprawami socjalnymi.

Réalisation

Presentation

1 réalisations

Vos besoins

4 réalisations

Expert comptable commissaire aux comptes

4 réalisations

Nos bureaux

1 réalisations
Contact
Exponentiel

Robert Gembala

9001 Route de Vendeville - 59175 Templemars

03 20 16 02 60

Suivre sur :